Obchodní podmínky

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též VOP) se vztahují na uzavírání kupních smluv mezi Prodávajícím a Kupujícím prostřednictvím on-line obchodu na dálku provozovaném na internetových stránkách www.sarongpraha.cz.

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jejichž nedílnou součást tvoří reklamační řád, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je Kupující dostatečným způsobem před uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Prodávající upozorňuje, že pro uzavírání kupních smluv v prodejně (provozovně), jde-li o zboží, jež není skladem a je nutné ho objednat, platí zvláštní obchodní podmínky, které jsou součástí objednávkového formuláře.

 1. Prodávající a provozovatel internetového obchodu:

  Obchodní firma: Sarong Praha s.r.o. 
  sídlo: Na Poříčí 1038/6, 110 00 Praha 1 
  provozovna: Na Poříčí 1038/6, 110 00 Praha 1 
  kontakt: info@sarongpraha.cz, tel. 222 318 880 
  IČO: 242 55 114, DIČ: CZ 242 55 114 
  bankovní spojení: 107-3138820267/0100 
  Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 196544. 

 

 1. Kupující

 

2.1.       Kupujícím je osoba, která si objedná zboží přes internetový obchod Prodávajícího. Kupujícím je buď spotřebitel anebo osoba, která není spotřebitelem (viz níže). Práva a povinnosti obou skupin Kupujících jsou v těchto obchodních podmínkách upravena samostatně; v případě, že je úprava shodná, používají tyto obchodní podmínky obecný pojem Kupující.

2.2.       Kupující je spotřebitelem, jde-li o člověka, který uzavírá smlouvu či jedná s Prodávajícím mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání .

2.3.       Kupujícím není spotřebitelem, nenaplňuje-li definici spotřebitele dle předchozího odstavce. Uvede-li Kupující při jednání s Prodávajícím (zejména v objednávce) své identifikační číslo osoby (IČO) nebo daňové identifikační číslo (DIČ), pak bere na vědomí, že pro něj platí pravidla pro osoby, které nejsou spotřebitelem.

 

 1. Zboží

 

3.1.       Prodávající nabízí široký sortiment nábytku, bytových doplňků, lustrů, lamp, nádobí, dárků, atd. Podrobný popis zboží včetně cen je uveden přímo v internetovém obchodě.
3.2. Prodávající výslovně upozorňuje na to, že nabízené zboží je určeno výlučně pro použití v domácnosti, není-li v kupní smlouvě výslovně uvedeno jinak, tj. zásadně není vhodné pro použití např. pro komerční účely (např. do jídelen, hotelů apod.). Prodávající neodpovídá za vady způsobené nadměrnou zátěží související s používáním zboží pro jiné účely, než je užití v domácnosti. Prodávající neodpovídá za změny na výrobku způsobené nevhodným ošetřením výrobku.

3.2.       Dále Prodávající upozorňuje, že u přírodních materiálů je obvyklý rozdíl v barvě nebo struktuře, který tak nemůže být považován za vadu zboží. Vzhledem k tomu, že všechny výrobky jsou ručně vyráběné, každý je originál, může dojít k drobným odchylkám i v rozměrech v porovnání mezi údaji na e-shopu a daným  výrobkem, který je momentálně k dispozici. Toto také nemůže být považováno za vadu zboží.

 

 1. Uzavření kupní smlouvy

 

4.1.       Kupující si zboží objedná na základě vyplněného objednávkového formuláře prostřednictvím webového rozhraní www.sarongpraha.cz, kde jím vybrané zboží vloží do „nákupního košíku“.

4.2.       Kupující do objednávkového formuláře musí uvést jméno a příjmení Kupujícího, dále doručovací adresu, email, popřípadě telefon, zboží, které si Kupující vybral a jeho počet, způsob platby a dopravy zboží. Pokud je Kupujícím právnická osoba, je nutné vyplnit obchodní firmu nebo název právnické osoby, její právní formu, sídlo (fakturační adresa), identifikační číslo a daňové identifikační číslo. Není-li Kupující spotřebitelem, je povinen uvést identifikační číslo a daňové identifikační číslo. Pokud se bude fakturační adresa lišit od doručovací adresy, pak je nutné uvést doručovací adresu zvlášť, dle objednávkového formuláře.

4.3.       Okamžikem, kdy Kupující potvrdí objednávku v internetovém obchodě Prodávajícího, považuje se objednávka za závaznou. Závazným potvrzením objednávky se rozumí stisknutí tlačítka „Potvrdit objednávku“.

4.4.       Potvrzením objednávky Kupující stvrzuje, že je seznámen s těmito obchodními podmínkami a souhlasí s nimi. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy.

4.5.       V okamžiku, kdy Prodávající potvrdí objednávku Kupujícího, vzniká kupní smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím. Pokud dojde k potvrzení objednávky Prodávajícím pouze ohledně části zboží, vzniká mezi stranami smlouva ohledně potvrzené části objednávky. Potvrzení objednávky bude Prodávajícím doručeno na emailovou adresu Kupujícího, kterou uvede do objednávkového formuláře.

4.6.       Kupující bere na vědomí, že Prodávající není povinen kupní smlouvu uzavřít, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily své povinnosti vůči Prodávajícímu.

4.7.       Prodávající negarantuje okamžitou dostupnost zboží; není-li zboží skladem, informuje Prodávající o této skutečnosti Kupujícího nejpozději následující pracovní den po obdržení objednávky s tím, že navrhne termín dodání. Kupující je poté oprávněn se rozhodnout, zda souhlasí s navrženým termínem dodání nebo zda objednávku ruší.

4.8.       Jedná-li se o zboží, které není na skladě a bude se vyrábět na základě konkrétní objednávky, je Prodávající oprávněn požadovat na Kupujícím uhrazení zálohy ve výši až 50 % kupní ceny. Tuto zálohu je povinen Kupující uhradit bezhotovostním převodem nebo v hotovosti nejpozději do 7 pracovních dnů po uzavření kupní smlouvy. Nebude-li záloha včas a řádně uhrazena, je Prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. Záloha se započítává na celkovou kupní cenu.

4.9.       Vlastnictví dodávaného zboží přechází z Prodávajícího na Kupujícího až úplným zaplacením kupní ceny.

 

 1. Doručení zboží

 

5.1.       Kupující akceptuje následující dodací podmínky:

a)   DPD či jiný smluvní dopravce – dobírka
Zboží je doručováno prostřednictvím smluvního dopravního partnera na adresu uvedenou v objednávce. Cena tohoto druhu přepravy se řídí aktuálním ceníkem dopravce. Cena je uvedena v objednávkovém formuláři. V případě dopravy nadrozměrné zásilky je cena stanovena dodatečně a zaslána e-mailem. Za nadrozměrnou zásilku se považuje zboží v obalu k přepravě, jehož součet tří stran (délka, šířka, hloubka) nepřekročí 300 cm. Zboží je odesíláno do 7. pracovního dne od uzavření kupní smlouvy.

b)   DPD či jiný smluvní dopravce – platba předem
Zboží je doručováno prostřednictvím smluvního dopravního partnera na adresu uvedenou v objednávce. Cena tohoto druhu přepravy se řídí aktuálním ceníkem dopravce, který na dotaz Kupujícího Prodávající doloží. Cena je uvedena v objednávkovém formuláři. V případě dopravy nadrozměrné zásilky je cena stanovena dodatečně a zaslána e-mailem. Za nadrozměrnou zásilku se považuje zboží v obalu k přepravě, jehož součet tří stran (délka, šířka, hloubka) nepřekročí 300 cm.. Zboží je zasíláno do 7. pracovního dne poté, co byla kupní cena připsána na účet Prodávajícího.

c)    Osobní odběr
Zboží si Kupující vyzvedne osobně v provozovně Prodávajícího na adrese: Praha 1 – Na Poříčí 6, a to v pracovní dny mezi 10:00 hod. a 19:30 hod. Prodávající předem Kupujícího e-mailem informuje o tom, že je objednané zboží připraveno k odběru. Cena za zboží je placena buď v hotovosti při převzetí zboží, nebo předem na účet Prodávajícího. V případě osobního odběru nejsou k ceně zboží připočítány žádné další poplatky.

5.2.       Jestliže se místo dodání nachází na území členských států Evropské unie (EU), mimo České republiky, je cena za dopravu účtována dle aktuálních ceníků dopravců a bude sdělena Kupujícímu dodatečně.

5.3.       Cena za dopravu je účtována dle aktuálních ceníků dopravců. Cenu za dopravu je nutno uhradit spolu s úhradou kupní ceny za zboží při jeho předání, není-li dohodnuto jinak. Prodávající neodpovídá Kupujícímu za škodu způsobenou zpožděním při dodání zboží, které vzniklo na straně dopravce.

5.4.       Kupující je povinen objednané zboží převzít. Při odmítnutí převzetí z jiných než zákonem stanovených důvodů je Prodávající oprávněn uplatňovat po Kupujícím náhradu případně vzniklé škody. Práva a povinnosti Kupujícího týkající se kontroly doručeného zboží jsou upravena v čl. 9. těchto obchodních podmínek (Reklamační řád).

5.5.       Nevyzvedne-li si Kupující objednané zboží při osobním odběru dle čl. 5.1 písm. c) těchto obchodních podmínek, je Prodávající oprávněn dodat toto zboží Kupujícímu na jeho náklady na adresu uvedenou v objednávce. Pokud si Kupující zboží na této adrese nepřevezme do 7 dnů ode dne prvního pokusu o doručení, je Prodávající oprávněn od smlouvy odstoupit a požadovat náhradu škody způsobené marným pokusem o doručení anebo zboží uskladnit na náklady Kupujícího a to zejména v případě, že jde o zboží, které nebylo na skladě a bylo objednáno dle požadavků Kupujícího.

5.6.       Požaduje-li Kupující pozdější termín dodání zboží, než je uveden u nabízeného zboží, je povinen toto uvést v objednávce. Požaduje-li Kupující pozdější termín dodání zboží, než jaký je dle těchto VOP, je povinen toto sdělit nejpozději následující pracovní den po obdržení potvrzení objednávky. Pokud tak neučiní, odpovídá za škodu vzniklou Prodávajícímu případným nepřevzetím zboží ve stanoveném termínu dodání.

5.7.       Prodávající splní dodávku zboží předáním tohoto zboží Kupujícímu, nebo předáním zboží prvnímu dopravci, tím také přechází na Kupujícího nebezpečí škody na věci. Dostupnost produktu je uvedena vždy v detailu tohoto produktu. Dodací lhůta je závislá na dostupnosti produktu, platebních podmínkách a podmínkách dodání, a činí maximálně 15 dnů. Pokud se jedná o zboží na objednávku, termín dodání bude stanoven dle možností a výrobních kapacit výrobce.

5.8.       Součástí dodávky není instalace zakoupeného zboží.

5.9.       Společně se zásilkou obdrží Kupující doklad o zaplacení a daňový doklad.

 

 1. Cena zboží a způsoby platby

 

6.1.       Aktuální a platné ceny za jednotlivé zboží jsou uvedeny přímo v internetovém obchodě. Zde uvedené ceny jsou konečné s tím, že v ceně zboží nejsou zahrnuty poplatky za přepravné či službu dobírky. Prodávající upozorňuje, že v předmětu kupní smlouvy, tedy ani v kupní ceně, není obsažena montáž zboží ani výnos zboží do patra.

6.2.       Kupní cenou je vždy cena uvedená v internetovém obchodě v okamžiku uzavření kupní smlouvy; pozdější případné změny ceny zboží nemají na kupní cenu vliv.

6.3.       Akční ceny zboží platí vždy pouze do vyprodání zásob nebo po dobu časově určenou. Prodávající pro každou akci (slevu) předem stanoví a v internetovém obchodě uveřejní pravidla použití, která je třeba pro uplatnění akce dodržovat; jinak je Prodávající oprávněn uplatnění akce (slevy) odmítnout.

6.4.       Kupní cena za zboží spolu s cenou za přepravu v případech dle čl. 5 a s dobírkovným v případě dle písm. a) níže, bude placena Kupujícím některým z následujících způsobů dle volby Kupujícího:

a)   Dobírka
- Pokud si v objednávkovém formuláři zvolí Kupující jako způsob doručení „na dobírku“, uhradí zboží zaměstnanci přepravní společnosti, která doručování zboží zajišťuje a potom mu bude zboží předáno. V tomto případě hradí Kupující jako vedlejší platbu cenu za službu zaslání na dobírku (tzv. dobírkovné), které činí 50,- Kč.

Jestliže se místo dodání nachází na území členských států Evropské unie (EU), mimo České republiky, je cena za dopravu účtována dle aktuálních ceníků dopravců, v tomto případě hradí Kupující jako vedlejší platbu cenu za službu zaslání na dobírku (tzv. dobírkovné), které činí 50,- Kč.

b)   Předem na účet Prodávajícího
- Kupující uhradí příslušnou částku bankovním převodem na účet Prodávajícího, který bude uveden v emailu o potvrzení objednávky, který Kupující obdrží od Prodávajícího po vyplnění a odeslání objednávky. Kupní cena je uhrazena dnem připsání na bankovní účet Prodávajícího. Zboží bude Kupujícímu doručeno doručovací společností nebo si jej vyzvedne osobně, podle toho, který způsob doručení zvolí v objednávkovém formuláři.

c)    Platební kartou
- Kupující si může v objednávkovém formuláři zvolit jako způsob úhrady objednaného zboží platbu kartou přes bankovní terminál. Zboží bude Kupujícímu doručeno doručovací společností nebo si jej vyzvedne osobně, podle toho, který způsob doručení zvolí v objednávkovém formuláři. Platba platební kartou je možná u platby v internetovém obchodě. Platba platební kartou je možná i v případě osobního převzetí zboží.

d)   Hotovost
- Platba v hotovosti je možná pouze v případě osobního převzetí zboží.

6.5.       Neuhrazené zboží bude rezervováno 7 dnů od data objednání. Po uplynutí této doby může být zboží vráceno zpět do prodeje.

 

 1. Odstoupení od smlouvy

 

7.1.       Byla-li smlouva uzavřena spotřebitelem při použití prostředků komunikace na dálku, může spotřebitel od smlouvy písemně odstoupit do 14 dnů od převzetí plnění. V takovém případě vrátí Kupující zboží na adresu provozovny Prodávajícího, a to na náklady Kupujícího. Zboží musí být vráceno bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy. Spolu s vráceným zbožím musí Kupující předložit i doklad o koupi zboží.

7.2.       Vracené zboží musí být nepoužité, kompletní, neporušené a v takovém stavu, aby jej mohl Prodávající dále nabízet. V opačném případě nemá Kupující možnost odstoupit od smlouvy a zboží mu bude na náklady Kupujícího vráceno zpět. Spotřebitel není oprávněn odstoupit od smlouvy na dodávku zboží upraveného dle jeho přání nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze.

7.3.       Uplatní-li spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy, má Prodávající právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží (např. cena za dopravu, poplatek bance za použití platby platební kartou, aj.). Po vrácení zboží bude Kupujícímu vrácena kupní cena, a to bankovním převodem na účet určený Kupujícím nejpozději do 14 dnů od doručení odstoupení od smlouvy; Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté Kupujícím již při vrácení zboží Kupujícím. Prodávající není povinen vrátit Kupujícímu přijaté peněžní prostředky dříve, než mu Kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží odeslal.

7.4.       Kupující bere na vědomí, že pokud vrácené zboží bude poškozené, opotřebené nebo částečně spotřebované, vzniká Prodávajícímu vůči Kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na náhradu vzniklé škody je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny.

7.5.       Kupující, který není spotřebitelem, může od smlouvy odstoupit za podmínek stanovených v § 2001 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění. Prodávající upozorňuje a Kupující bere na vědomí a souhlasí s tím, že prodlení Prodávajícího s dodáním zboží nepřekračující lhůtu 30 pracovních dnů od sjednaného termínu není podstatným porušením smlouvy ve smyslu § 2002 občanského zákoníku.

7.6.       Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit:

a)   v případech stanovených zákonem;

b)   a dále v případě, že po uzavření smlouvy zjistí věrohodným způsobem skutečnosti zakládající důvodné obavy o tom, že nabízené zboží nesplňuje zákonné podmínky pro volný prodej na trhu nebo nesplňuje podmínky bezpečnosti, či zboží, které má Prodávající k dispozici začne vykazovat závady a poruchy nezaviněné Prodávajícím, kdy Prodávající nebude schopen zajistit dodání zboží v minimálně běžné kvalitě;

c)    v případě, kdy výrobce přestane zboží vyrábět nebo není schopen zboží vyrobit v termínu či kvalitě požadované Kupujícím;

d)   v případě, že Kupující neuhradí plnou výši kupní ceny ve lhůtě 30 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy.

7.7.       V případě odstoupení Kupujícím, který není spotřebitelem nebo v případě odstoupení Prodávajícím, vrátí Prodávající Kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu nejpozději do 30dnů, a to bezhotovostně na účet určený Kupujícím, nedohodnou-li se Prodávající a Kupující jinak.

 

 1. Ochrana osobních údajů

 

8.1.       Kupující si je vědom a souhlasí, že odesláním objednávkového formuláře poskytuje Prodávajícímu osobní údaje vyžadované k uzavření kupní smlouvy. Prodávající se zavazuje, že bude s osobními údaji Kupujícího nakládat dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

8.2.       Prodávající neposkytne tyto osobní údaje třetím stranám. Výjimku tvoří pouze údaje, které Prodávající poskytuje dopravci, aby mohl zboží zaslat dle objednávky a splnit své povinnosti z kupní smlouvy.

 

 1. Reklamační řád

 

9.1.       Zjevné vady a kontrola zásilky – Kupující je povinen při převzetí zboží provést jeho kontrolu s cílem zjistit, zda je obal neporušený a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození; kontrola se netýká obsahu zásilky. Vykazuje-li zboží při přebírání od přepravní společnosti zjevné vady, tedy zejména porušený obal, je Kupující oprávněn zásilku nepřevzít. V případě porušeného obalu je Kupující povinen sepsat se zaměstnancem přepravní společnosti protokol o poškození zásilky. V případě, že Kupující zásilku od přepravní společnosti převezme a zjistí zjevné vady po rozbalení zásilky, je povinen neprodleně, nejpozději však do 3 dnů od převzetí zásilky, toto písemně oznámit Prodávajícímu. V těchto případech zůstává Kupujícímu nárok na poskytnutí řádného plnění ze strany Prodávajícího.

9.2.       Uplatnění reklamace – Reklamaci může Kupující uplatnit v provozovně Prodávajícího. Kupující může zboží přinést osobně nebo jej na místo uplatnění reklamace zaslat. Pokud bude reklamace oprávněná, hradí Prodávající po jejím vyřízení všechny náklady na doručení zásilky, která je předmětem reklamace. Pokud reklamace nebude oprávněná, hradí tyto náklady Kupující.

9.3.       Jak reklamaci uplatnit – Kupující musí zaslat nebo osobně doručit reklamované zboží na adresu provozovny Prodávajícího spolu s kopií nebo originálem daňového dokladu, případně s průvodním dopisem, ve kterém stručně seznámí Prodávajícího se shledanou vadou. Zboží by mělo být k reklamaci doručeno v originálním obalu, a v takové podobě, v jaké jej Kupující převzal.

9.4.       Vyřízení reklamace

a)   Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má Kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, a Prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Není-li to vzhledem k povaze vady nepřiměřené, může Kupující požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti. Není-li takový postup možný, může Kupující žádat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit.

b)   Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má Kupující právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší Kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však Kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat.

c)    Jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, má Kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci nebo může od smlouvy odstoupit.

9.5.       Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti Prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti Prodávajícího, se řídí příslušnými obecně-závaznými předpisy (zejm. ust. § 2165 a násl. občanského zákoníku).

9.6.       Reklamace se nevztahují na případy:

a)   vznikla-li závada nebo poškození prokazatelně nesprávným užíváním, v rozporu s návodem k použití anebo jiným nesprávným jednáním Kupujícího;

b)   vznikla-li závada nebo poškození nesprávným ošetřením zboží;

c)    prokazatelných nedovolených zásahů do zboží;

d)   na vady, které vznikly běžným opotřebením spotřebního zboží se stanovenou lhůtou použití dle zvláštních právních předpisů, pokud je taková reklamace uplatňována po uplynutí této lhůty;

e)   vady způsobené vlivem živelných katastrof.

 

 1. Závěrečná ustanovení

 

10.1.   Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky a vztahy neupravené obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném a účinném znění.

10.2.   Prodávající prohlašuje, že kupní smlouva je po svém uzavření archivována po dobu nejméně 5 let od jejího uzavření, nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů, a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Jednotlivé technické kroky vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z vlastního postupu provádění objednávky a z těchto obchodních podmínek. Smlouva se uzavírá v českém jazyce. Kupující má možnost zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat před podáním objednávky. Prodávající není ve vztahu ke spotřebiteli vázán žádnými kodexy chování ve smyslu § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

10.3.   Kupující se zavazuje uhradit veškeré náklady vzniklé Prodávajícímu rozesíláním upomínek a náklady spojené s vymáháním případných pohledávek.

10.4.   Kupující bere na vědomí, že Prodávající je oprávněn postoupit svou pohledávku z kupní smlouvy na třetí osobu.

10.5.   Strany se zavazují, že vynaloží maximální úsilí na smírné řešení veškerých sporů vzešlých z kupní smlouvy a/nebo VOP nebo v souvislosti s nimi.

10.6.   Pro účely kontraktace s mezinárodním prvkem tímto v souladu s čl. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (dále jen „Řím I“), že zvolily rozhodným právem pro kupní smlouvu a tyto VOP právo české, a to s vyloučením použití „Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží“. Touto volbou není dotčen čl. 6 Řím I, týkající se spotřebitelských smluv.

10.7.   V případě, že kterékoliv ustanovení kupní smlouvy a/nebo VOP je nebo se stane či bude shledáno neplatným nebo nevymahatelným, neovlivní to (v nejvyšším rozsahu povoleném právními předpisy) platnost a vymahatelnost zbývajících ustanovení kupní smlouvy a/nebo VOP. Smluvní strany se v takových případech zavazují nahradit neplatné či nevymahatelné ustanovení platným a vymahatelným, které bude mít do nejvyšší míry stejný a právními předpisy přípustný význam a účinek, jako byl záměr ustanovení, jež má být nahrazeno. Z právní opatrnosti tímto smluvní strany prohlašují, pro případy kontraktace s mezinárodním prvkem pro jakékoliv případy sporů (s výjimkou sporů u nichž je dána výlučná pravomoc rozhodce a/nebo v souvislosti s nimi) či pro případy, v nichž by bylo pravomocným rozhodnutím soudu shledáno, že zde není dána pravomoc rozhodce dle tohoto článku VOP, že v souladu s čl. 25 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1215/2001 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech, sjednávají výlučnou příslušnost českých soudů a to obecného soudu Prodávajícího stanoveného podle zák. č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, pro rozhodování veškerých budoucích sporů z kupní smlouvy a/nebo VOP a/nebo v souvislosti s nimi. Taktéž smluvní strany tímto zakládají pro veškeré spory v souvislosti s kupní smlouvou a VOP (s výjimkou sporů, u nichž je dána výlučná pravomoc rozhodce a/nebo v souvislosti s nimi) výlučnou pravomoc  obecného soudu Prodávajícího.

10.8.   Tyto obchodní podmínky jsou účinné dnem jejich zveřejnění v internetovém obchodě Prodávajícího, tj. dnem 21.9.2015. Prodávající je oprávněn obchodní podmínky měnit či doplňovat. Práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího se řídí obchodními podmínkami ve znění účinném ke dni učinění objednávky. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě; odchylná ustanovení v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.